SIEC POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący

przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy

psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą

elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom

możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w

Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych

przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i

świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

Posted in Aktualności

Godziny otwarcia w dniu 2 maja 2024 r.

W dniu 2 maja 2024 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach będzie otwarty do godzony 13:30.

Posted in Aktualności

STOP PRZEMOCY – konferencja

Zespół ds Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w ramach Jednolitej Strategii Terytorialnej Powiatu Mikołowskiego zaprasza na:

Posted in Aktualności

Nabór do Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024.

Posted in Aktualności

DODATEK OSŁONOWY 2024

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła , dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę oraz spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. 

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem, gdy źródło ogrzewania zgłoszone jest do CEEB.

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach ul. Główna 107  lub przez ePUAP Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Posted in Aktualności

Zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.:

  • świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od
    1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)  będzie przysługiwać  wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego,
  •  osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów,
  • opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach może sprawować opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest wtedy podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego,
  • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów zachowują prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r.,
  • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna  nie przysługują  opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające,
  • już samo złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby  świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
  • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi  wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun,
  • osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.
Posted in Aktualności

INFORMACJA

W dniu 2 stycznia 2024 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach będzie nieczynny.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – schronisko dla kobiet w 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w 2024 roku w schronisku dla kobiet bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry.

Treść zapytania oraz załączniki oferty poniżej.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – schronisko z usługami opiekuńczymi w 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi w 2024 roku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry.

Treść zapytania oraz załączniki poniżej.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – ogrzewalnia dla osób bezdomnych 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w ogrzewalni w 2024 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry.

Treść zapytania ofertowego oraz załączniki poniżej.

Posted in Aktualności