Podziękowania

W imieniu swoim oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, dziękuję za przesłane życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od: Pani Wójt Gminy Wyry, Pani Przewodniczącej Rady Gminy, Panu Senatorowi Markowi Plura, panu Krzysztofowi Gadowskiemu, Pierwszemu Wicewojewody Śląskiego, Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkim , za pamięć i docenienie pracy pracowników socjalnych.

Alicja Gugała – Gołąbiewska

Kierownik GOPS Wyry

Posted in Aktualności

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

122513822_1783910211773365_2396613533923634631_oJeśli chcesz dołączyć do akcji #wspieraj seniora jako wolontariusz, to wejdź na stronę www.wspierajseniora.pl i wypełnij ankietę lub zgłoś się do Nas do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (tel. 32-218-72-43)

Posted in Aktualności

Akcja #WspierajSeniora

800 190 590 

całodobowa i bezpłatna infolinia dla seniorów o koronawirusie

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.

informacje

Posted in Aktualności

Przypominamy

Koronawirus-plakat

Posted in Aktualności

Ważna informacja GOPS WYRY

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Kierują nami względy bezpieczeństwa i odpowiedzialność.

Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem GOPS Wyry oraz e-mailowo gops@gopswyry.eu

Sprawy można również załatwiać  telefonicznie:

32 218-72-74 – świadczenia: rodzinne, wychowawcze, dobry start, sprawy alimentacyjne i zasiłki oraz świadczenia pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze

32 323-02-38 – pomoc społeczna – praca socjalna, przemoc – Niebieskie Karty, stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne

609-084-933 – asystent rodziny

32 323-02-38 – poradnictwo psychologiczne (zapisy na konkretna godzinę)

Punkt terenowy GOPS w Gostyni jest nieczynny do odwołania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie lub na stronie ZUS, zadzwoń na specjalną linię telefoniczną ZUS: 22 560 16 00. Specjalne linie dotyczą:

1. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

2. ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.

Posted in Aktualności

Stypendia Szkolne – Rok Szkolny 2020/2021

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach, w terminie od 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2020 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (tj. 528 zł/na osobę w rodzinie) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu – 32/323-02-38 (Magdalena Sierżant)

http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2020/09/wniosek-o-przyznanie-stypendium-szkolnego.docx

 http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2020/09/klauzula-RODO-ST.docx

Posted in Aktualności

Ważne informacje dotyczące świadczeń!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że w tym roku nie należy składać wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ o ile nie nastąpiła zmiana sytuacji rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2019/2021 zostało przyznane  informacją do dnia 31.05.2021 roku.

W celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane  droga elektroniczną od 01.02.2021 roku.

                                               RZĄDOWY PROGRAM 300+

Od 1 lipca będzie można  składać wnioski drogą elektroniczną o jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie 300 złotych przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu gwarantują wypłatę nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach sprawią, że na wypłatę poczekamy do 2 miesięcy.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca.

                      ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ośrodek informuje również, że w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 października 2020 roku kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie do 30 września 2021 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Posted in Aktualności

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

 

 

Osobisty plan awaryjny – grafiki do druku

Posted in Aktualności

Kolejna pomoc od mieszkańców dla mieszkańców.

 

93933295_3034513343271802_3719212554715660288_oKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach odebrała z Urzędu Gminy Wyry maseczki, które zostały zrobione i przekazane przez Panią Monikę Harupę. GOPS Wyry bardzo dziękuję za okazaną pomoc. Maseczki zostaną przekazane potrzebującym.

 

Posted in Aktualności

Pomoc od mieszkańców dla mieszkańców

IMG_20200421_111646Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach otrzymał pomoc od mieszkańców w formie maseczek. Tym razem serdecznie dziękujemy Państwu Gabrieli i Piotrowi Kąsek za przekazanie sporej ilości maseczek, które będą mogły być rozdysponowane potrzebującym.

 

Posted in Aktualności