Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach

ogłasza nabór na stanowisko pracy – 1 etat

 

WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W WYRACH OD 01.02.2108 ROKU

 

  1. Wymagania niezbędne

- wychowawcy – ukończone studia wyższe:

na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie  psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

- znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

  1. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w zawodzie,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność i dobra organizacja pracy,

- umiejętność obsługi komputera.

  1. Zakres zadań na stanowisku wychowawcy

- pomoc w nauce

- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, prowadzenie zajęć tematycznych, organizacja zabaw i zajęć sportowych,

- pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi, itp.),

- rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

-współpraca z innymi instytucjami (gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, GOPS, Sąd Rodzinny – kuratorzy),

- współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie spraw dot. pracy z rodziną,

- udział w szkoleniach poszerzających wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

  1. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 WYRY lub składać osobiście w Ośrodku w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00) w terminie od 08.02.2018 roku do 22.02.2018 roku. Na kopercie  powinien znajdować się dopisek: Stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu – 32-218-72-43.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 poz. 922)”

Posted in Aktualności

Informacja dotycząca świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, gdzie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny oraz osoby pobierające zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny są zobowiązane do poinformowania tutejszego Ośrodka o każdej zmianie dochodowej rodziny. Każda zmiana pracy lub podjęcie nowego zatrudnienia jest podstawą do ponownego przeliczenia dochodu rodziny w celu weryfikacji, czy dane świadczenie nadal przysługuje. W związku z licznymi przypadkami nienależnie pobranych świadczeń na terenie Gminy Wyry, Ośrodek informuje, że wobec każdej osoby, która nie zgłosiła zmiany sytuacji dochodowej zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które kończy się zwrotem wypłaconych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie w/w świadczeń należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące członków rodziny.

Posted in Aktualności

Stypendia 2017/2018

przybory

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia  do 15 września 2017 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2017 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

wniosek do pobrania http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2017/08/wniosek-nowystyp.szkol_..docx

Posted in Aktualności

Informacja 500 +

500_plus

WNIOSKI I SPRAWY ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM 500+,

ŚWIADCZENIEM RODZINNYM I FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM

SĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK       8.00 – 11.00      13.00 – 16.30

WTOREK                    8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

ŚRODA                        8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

CZWARTEK               8.00 – 11.00       13.00 – 15.00

PIĄTEK                       8.00 – 11.00        12.00 – 13.30

 

Powyższe godziny przyjęć spowodowane są usprawnieniem organizacji pracy sekcji świadczeń rodzinnych w celu szybkiego rozpatrywania wniosków.

 

Posted in Aktualności

Plan dyżurów psychologa

lipiec

5 lipca

12 lipca – urlop

19 lipca – urlop

26 lipca

Na wizytę można umówić za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tel 32 323 0238

Miejsce dyżurów Świetlica Środowiskowa w Gostyni

 

 

Posted in Aktualności

Wnioski na nowy okres zasiłkowy: 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego – „Rodzina 500+”
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane 
od dnia 1 sierpnia 2017 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

UWAGA

Do wniosków złożonych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 członkowie rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązane dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, które zawiera informacje  odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 

 

Posted in Aktualności

Punkt wsparcia dla osób doznających przemocy – już działa

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że od dnia 17 maja 2017 w ramach Punktu uruchomiono dyżury psychologa. Doświadczony specjalista przyjmuje  osoby w budynku Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni, ul. Pszczyńska 370 w środy od godziny 16 15 do 18 15.

Plan dyżurów na czerwiec:

7 czerwca

14 czerwca

21 czerwca

28 czerwca

Miejsce dyżurów może ulec zmianie o czym będziemy informować na bieżąco.

Na wizytę można umówić za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tel 32 323 0238

Posted in Aktualności

Film PO PZ – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Posted in Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

56cb68021cbcaafb2ce7be4455cac47eOd dnia 20.02.2017 do 24 02 2017 w godzinach:

poniedziałek od 9,00 do 17,00

wtorek, środa , czwartek, piątek od 9,00 do 15,00

prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Mikołowie będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady otrzymają informację o dyżurze wyznaczonych w tym celu prokuratorów w sekretariatach mieszczących się w pokojach numer 25 i 29 siedziby Prokuratury Rejonowej w Mikołowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

Posted in Aktualności

Nowe kryteria dochodowe – żywność

Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa 2014-2020″. W związku ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej, tj.

1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1028zł dla osoby w rodzinie

Więcej informacji => TUTAJ

Posted in Aktualności