Szana na pracę dla młodych absolwentów!!

Zdobądź kwalifikacje spawacza i weź udział w płatnym stażu!

Zakład Doskonalenia Kadr “KOMAG ” Sp. z o.o. z Gliwic rozpoczyna rekrutację od 3 października 2016 r. osób w wieku od 18 do 24 lat pozostających bez pracy, w tym zwłaszcza absolwentów szkół zawodowych i techników z województwa śląskiego do projektu „Spawacz MAG z uprawnieniami-kurs i staż dla absolwentów szkół zawodowych i techników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przewiduje m.in.:
- kurs zawodowy spawacz MAG 135 z egzaminem Instytutu Spawalnictwa
- poradnictwo zawodowe z psychologiem i/lub inżynierem – spawalnikiem
- 3-miesięczny płatny staż w firmach branży maszynowej,
- gwarancję zatrudnienia na min. 3 miesiące dla 50% uczestników projektu
Uczestnik projektu otrzymuje:
- świadectwo kwalifikacyjne spawacza w metodzie MAG 135
- stypendium szkoleniowe w kwocie 964 zł
- stypendium stażowego w kwocie 4 800 zł
- zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż
Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na www.zdk-komag.pl w zakładce Projekty unijne oraz wypełnić test podstawowej znajomości rysunku technicznego.
Szczegółowe informacje:
Zakład Doskonalenia Kadr „KOMAG” Sp. z o.o. , ul. Łużycka 16, 44-101 Gliwice  e-mail: spawacz@zdk-komag.pl , telefon 32 237 48 20

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Posted in Aktualności

Stypendia szkolne – rok szkolny 2016/2017.

 

Wniosek o sprzyborytypendium szkolne należy złożyć                   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach,       w terminie od 15.08.2016 r. do dnia 15.09.2016 r.        W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (tj. 514 zł/na osobę w rodzinie) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu – 32/323-02-38 (Magdalena Sierżant)

Posted in Aktualności

Informacja 500+

500_plusW związku z upływającym terminem, mającym wpływ na wypłatę środków z programu 500+ przypominamy, że tylko wnioski złożone do 1 lipca (włącznie) będą wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. W związku z powyższym wszystkie osoby, które składały wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną powinny otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku przez właściwy organ czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 32/218 72 74 w celu sprawdzenia czy dany wniosek wpłynął do tut. Ośrodka.
Jednocześnie informujemy, że do programu 500+ można przystąpić w dowolnym momencie.

Posted in Aktualności

Informacja 500+

500_plus

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że aktualnie rozpatrywane są wnioski złożone w pierwszej połowie kwietnia 2016 roku. Wnioski złożone do 1 lipca 2016 roku (włącznie) będą wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

            Aktualnie w Gminie Wyry, do dnia 10.06.2016 roku zostało złożonych 588 wniosków z czego rozpatrzono 379 sprawy (64%). Udzielono 1 odmowę całkowitą oraz 6 odmów na pierwsze dziecko. Programem objętych zostało, na dzień dzisiejszy 773 dzieci.

               W gminach złożono ponad 1,94 mln wniosków: najwięcej na Mazowszu (ponad 251 tys.), w Wielkopolsce (ponad 197 tys.) oraz na Śląsku (ponad 192 tys.). Rodziny złożyły już ok. 550 tys. wniosków on-line. Najwięcej na Mazowszu (ponad 108 tys.), na Śląsku (ponad 71 tys.) oraz w Wielkopolsce (ponad 53 tys.). Do 31 maja wydano 1,6 mln decyzji, a wypłacono ponad 2,2 mld zł.


Posted in Aktualności

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

    WP_20160531_11_53_17_ProDnia 31 maja 2016 roku W pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej w Gostynii odbyło się szkolenie dla członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych z tematu ” Kontakt z osobą pokrzywdzoną i osobą stosującą przemoc- strategie działania”  W szkoleniu uczestniczyło 10 osób byli to między innymi pracownicy szkół, przedszkola, zakładów opieki zdrowotnej, policji, pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej.

Posted in Aktualności

Kolonie letnie 2016

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zapisy na kolonie letnie. Rodzice, którzy chcą nieodpłatnie wysłać swoje dzieci na letni wypoczynek, mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka i wypełnić odpowiedni wniosek. Obowiązuje kryterium dochodowe:

- na osobę w rodzinie, wynosi odpowiednio 514 zł netto

- w przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego wlicza się do dochodu 288zł za każdy hektar przeliczeniowy

           Zapraszamy:)

Posted in Aktualności

Godziny otwarcia Ośrodka podczas majówki

02.05.2016  - otwarte od 7:30 do 15:30

03.05.2016  - ZAMKNIĘTE

Posted in Aktualności

Szkolenie w GOPS Wyry

12976952_1185395021480399_7586901320725251839_o11 kwietnia 2016 odbyło się  szkolenie na zlecenie GOPS-u w Wyrach (pow. mikołowski, woj. śląskie). Szkolenie poprowadziła Pani doktor Magdalena Wilczek-Karczewska – prawnik. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Dedykowane szkolenie miało charakter warsztatowy, odpowiadało bieżącym potrzebom OPS w zakresie stosowania KPA. Podczas szkolenia poruszone zostały też aktualne kwestie związane z Rządowym Programem Rodzina 500+. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy socjalni MOPS-u w Mikołowie, GOPS-ów w Wyrach, Świerklanach i Kobiórze oraz OPS-u w Łaziskach Górnych.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i firmie CEDU z Wrocławia za dobrą współpracę.

Posted in Aktualności

Ważne!! 500 bus w twojej miejscowości

bus 500MASZ PYTANIA O PROGRAM RODZINA 500+ ?

500 BUS Przyjedzie do twojej miejscowości

w dniu:  15 kwietnia 2016

parking  przed GOPS Wyry ul. Dąbrowszczaków 107

o godzinie 13:00 do 15:00

 

Posted in Aktualności

Informacja 500 +

500_plusWnioski będzie można pobrać i złożyć od 1 kwietnia br. w Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wyrach w godzinach pracy Ośrodka.

 

Druki wniosków będzie można także pobrać w takich instytucjach jak:

Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni

Gminne Przedszkola w Wyrach i Gostyni

Świetlica Środowiskowa Gostyń

Wniosek on-line będzie można złożyć poprzez 4 kanały:

1. Bankowość elektroniczną,

2. PUE ZUS  czyli  Platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3. Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Emp@tia oraz ePUAP czyli  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować dochody za 2014 rok ( załączniki do wniosku) oraz przedstawić sytuację bieżącą swojej rodziny.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących dochodów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

 

Posted in Aktualności