Ważna informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 roku będzie nieczynny.

Posted in Aktualności

Wigilia dla osób starszych i samotnych

W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa, niestety, po raz pierwszy, w tym roku spotkania wigilijnego dla Naszych mieszkańców nie będzie. Nie oznacza to, że o nich zapomnieliśmy. W dniach 22 i 23.12.2020 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą rozwozić paczki wigilijne z artykułami spożywczymi oraz upominkami od przedszkolaków i pracowników Gminnego Przedszkola w Gostyni. Mamy nadzieję, że do tradycyjnych spotkań świątecznych w przyszłym roku powrócimy.

Posted in Aktualności

Rozwozimy ciepłe posiłki dla Naszych mieszkańców

W ramach współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, Bankiem Żywności oraz fundacją TVN, od 14.12.2020 do 26.12.2020 roku pracownicy socjalni GOPS Wyry, codziennie rozwożą żywność dla 15 najstarszych mieszkańców Naszej Gminy, osób samotnych oraz schorowanych.

Posted in Aktualności

Podziękowania

W imieniu swoim oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, dziękuję za przesłane życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od: Pani Wójt Gminy Wyry, Pani Przewodniczącej Rady Gminy, Panu Senatorowi Markowi Plura, panu Krzysztofowi Gadowskiemu, Pierwszemu Wicewojewody Śląskiego, Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkim , za pamięć i docenienie pracy pracowników socjalnych.

Alicja Gugała – Gołąbiewska

Kierownik GOPS Wyry

Posted in Aktualności

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

122513822_1783910211773365_2396613533923634631_oJeśli chcesz dołączyć do akcji #wspieraj seniora jako wolontariusz, to wejdź na stronę www.wspierajseniora.pl i wypełnij ankietę lub zgłoś się do Nas do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (tel. 32-218-72-43)

Posted in Aktualności

Akcja #WspierajSeniora

800 190 590 

całodobowa i bezpłatna infolinia dla seniorów o koronawirusie

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.

informacje

Posted in Aktualności

Przypominamy

Koronawirus-plakat

Posted in Aktualności

Ważna informacja GOPS WYRY

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Kierują nami względy bezpieczeństwa i odpowiedzialność.

Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem GOPS Wyry oraz e-mailowo gops@gopswyry.eu

Sprawy można również załatwiać  telefonicznie:

32 218-72-74 – świadczenia: rodzinne, wychowawcze, dobry start, sprawy alimentacyjne i zasiłki oraz świadczenia pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze

32 323-02-38 – pomoc społeczna – praca socjalna, przemoc – Niebieskie Karty, stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne

609-084-933 – asystent rodziny

32 323-02-38 – poradnictwo psychologiczne (zapisy na konkretna godzinę)

Punkt terenowy GOPS w Gostyni jest nieczynny do odwołania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie lub na stronie ZUS, zadzwoń na specjalną linię telefoniczną ZUS: 22 560 16 00. Specjalne linie dotyczą:

1. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

2. ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.

Posted in Aktualności

Stypendia Szkolne – Rok Szkolny 2020/2021

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach, w terminie od 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2020 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (tj. 528 zł/na osobę w rodzinie) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu – 32/323-02-38 (Magdalena Sierżant)

http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2020/09/wniosek-o-przyznanie-stypendium-szkolnego.docx

 http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2020/09/klauzula-RODO-ST.docx

Posted in Aktualności

Ważne informacje dotyczące świadczeń!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że w tym roku nie należy składać wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ o ile nie nastąpiła zmiana sytuacji rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2019/2021 zostało przyznane  informacją do dnia 31.05.2021 roku.

W celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane  droga elektroniczną od 01.02.2021 roku.

                                               RZĄDOWY PROGRAM 300+

Od 1 lipca będzie można  składać wnioski drogą elektroniczną o jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie 300 złotych przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu gwarantują wypłatę nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach sprawią, że na wypłatę poczekamy do 2 miesięcy.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca.

                      ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ośrodek informuje również, że w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 października 2020 roku kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie do 30 września 2021 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Posted in Aktualności