Asystent rodziny

W oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2017 poz.697), asystent rodziny wspiera rodziny w których wychowują się małoletnie dzieci i które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Asystent pomaga w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych wykorzystując mocne strony członków rodziny oraz ich zasoby.

Współpraca z rodziną polega na :

 1. Opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną przy współpracy członków rodziny.
 2. Udzielaniu pomocy rodzinie w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 3. Udzielaniu pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi.
 4. Wspieraniu aktywności społecznej rodzin.
 5. Motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 6. Pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
 7. Prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci.
 8. Podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpośredniego dzieci i rodzin.
 9. Monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

 

W ramach Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem’, z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1860), asystent rodziny udziela pomocy:

 1. Kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej – występowanie różnych chorób matki lub płodu (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy itp.), zagrożenie poronieniem lub przedwczesnym porodem.
 2. Kobietom, które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu.
 3. Kobietom, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.
 4. Kobietom, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu:

– poronienia

– urodzenia dziecka martwego

– urodzenia dziecka niezdolnego do życia

– urodzenia dziecka posiadającego wrodzone albo śmiertelne schorzenia.

 1. Rodzinom dzieci u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo   nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie  rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 1. Opracowywanie wspólnie z rodzinami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia.
 2. Wskazywanie form i miejsc wsparcia np. psychologicznego, prawnego itp., informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka.
 3. Towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych i w czasie kontaktów z pracownikami innych instytucji np. przedszkoli, szkół, sądów, poradni, przychodni, policji.
 4. Samodzielne załatwianie spraw w różnych instytucjach na podstawie pisemnego upoważnienia.
 5. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych np. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem.
 6. Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych.
 7. Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny; planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu.
 8. Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym.
 9. Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 609 084 933

Comments are closed.