INFORMACJA o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy – dodatki dla gospodarstw domowych

Informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) oraz na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Wyry nr KSA.0052.129.2022 z dnia 26 września 2022 r. do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 22 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym Urzędu Gminy Wyry, wykonywaniem którego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, jednocześnie jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego.

Urząd Gminy Wyry złożył zapotrzebowanie na powyższe środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymał, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Comments are closed.