Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach

ogłasza nabór na stanowisko pracy – 1 etat

 

WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W WYRACH OD 01.02.2108 ROKU

  1. Wymagania niezbędne

– wychowawcy – ukończone studia wyższe:

na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie  psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

– znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

  1. Wymagania dodatkowe

– doświadczenie w zawodzie,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– samodzielność i dobra organizacja pracy,

– umiejętność obsługi komputera.

  1. Zakres zadań na stanowisku wychowawcy

– pomoc w nauce

– organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, prowadzenie zajęć tematycznych, organizacja zabaw i zajęć sportowych,

– pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi, itp.),

– rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

-współpraca z innymi instytucjami (gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, GOPS, Sąd Rodzinny – kuratorzy),

– współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie spraw dot. pracy z rodziną,

– udział w szkoleniach poszerzających wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

  1. Wymagane dokumenty

– list motywacyjny

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie świadectw pracy

– kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

– oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 WYRY lub składać osobiście w Ośrodku w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00) w terminie od 08.02.2018 roku do 22.02.2018 roku. Na kopercie  powinien znajdować się dopisek: Stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu – 32-218-72-43.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 poz. 922)”

Comments are closed.