Domy pomocy społecznej

KIEROWNIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu pomocy Społecznej powinna zgłosić się do naszego Ośrodka. Właściwego dla miejsca zamieszkania ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania.

2. Pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację, tj.:

–  wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostaje konieczność umieszczenia w DPS

–  badania lekarskie

–  zgodę osoby zainteresowanej

–  aktualne zaświadczenia o dochodach ww. osoby – najczęściej są to odcinek z renty bądź emerytury

–  pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych

3. Po przeprowadzeniu wywiadu i skompletowaniu dokumentacji GOPS wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala zasady odpłatności, po czym przesyła akta osoby zainteresowanej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

4. Osoba skierowana trafia na listę oczekujących do danego DPS

5. Po przyjęciu do DPS Ośrodek Pomocy Społecznej wydje decyzję ws. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

6. Odpłatność za pobyt w DPS ustala się na podstawie art 61 Ustawy o pomoc społecznej
– zobowiązani do odpłatności za pobyt są mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

7. Opłata za pobyt wynosi 70 % dochodu mieszkańca

8. Gmina lub małżonek, wstępni, zstępni ponoszę różnicę pomiędzy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby.

9. Małżonek, wstępni, zstępni ponoszę opłatę tylko w przypadku gdy dla osoby samotnie gospodarującej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,  jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium. W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Comments are closed.