Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może  złożyć wniosek o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Dokumenty potrzebne do wydania Karty Dużej Rodziny:

 -oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kserokopia orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka kserokopia postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

– w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 218 72 74

Wniosek do pobrania tutaj: wniosek KDR oraz załącznik: oświadczenie władza rodzicielska

Comments are closed.