Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który realizowany jest w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych.

Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

– osoby w rodzinie – 514  zł (150% – 771 zł) przypadającą na każdego członka rodziny,

– osoby samotnej –  634 zł (150% – 951 zł) zł .

Uwaga. Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

I.  WYMAGANE DOKUMENTY

  1.  Wniosek o przyznanie świadczenia (w formie podania lub zgłoszenia ustnego do protokołu)
  2.  Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  3.  Załączniki do wniosku:

– udokumentowanie wysokości dochodu, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego)

– w przypadku choroby lub niepełnosprawności – udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

– w przypadku  bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP ( aktualne zaświadczenie),

–  inne dokumenty istotne w sprawie.

 

Comments are closed.