Zasiłek rodzinny

 

Wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 01.07.2021 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, a od 1 sierpnia 2021 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie i 764 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?  

W okresie zasiłkowym 2021/2022 trwającym od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku należy wykazać dochody za rok 2020 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

  • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

  Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia  lub – nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo – 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1.dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2.dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;

3.osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4.pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

5.osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że; – rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, – ojciec dziecka jest nieznany, – powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone – sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6.członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

1. Urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko, w terminie do ukończenia pierwszego roku życia dziecka.

2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: – drugi z rodziców dziecka nie żyje, – ojciec dziecka jest nieznany, – powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku:

193 zł – dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 273 zł

4. Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej  przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku:

– 95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

– do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

– powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

•90 zł na dziecko do 5 roku życia

•110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia

 

6. Rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo, w wysokości 100 zł na dziecko

7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego

Wysokość dodatku:

– 113 zł

  • w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej):

Wysokość dodatku:

– 69 zł

 Wniosek:

– wniosek okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 październik 2021 r. Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

– załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.

– klauzula RODO Klauzula informacyjna – KPA-1 SR

– wniosek okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 listopada 2021 r. do 31 październik 2022 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 2187274.

Comments are closed.