Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu. Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:
1) ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,
2) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,
3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,
Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:
• okres, wymiar i zakres świadczonych usług,
• aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,
• odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,
• miejsce świadczenia.

Comments are closed.