Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 01.07.2021 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, a od 1 sierpnia 2021 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Kryterium uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł na osobę w rodzinie.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

1. do ukończenia 18 roku życia, albo
2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
2. przebywa w rodzinie zastępczej;
3. zawarła związek małżeński;
4. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
  • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  1. brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  2. brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach:

· Poniedziałek 8:00 – 16:30
· Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 8:00 do 15:00

Informację udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem:
32 218 72 74

Do pobrania:

wniosek na okres zasiłkowy 2020/2021: Wniosek o fundusz alimentacyjny.

załącznik: Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.

klauzula RODO: Klauzula informacyjna – KPA-1 FA

wniosek na okres zasiłkowy 2021/2022:

Comments are closed.