Program osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach  informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. wypłacany dwa razy do roku tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których  przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych- nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

czyli odpowiednio

  • 500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 750 zł dla 2-3 osobowego;
  • 1062,50 zł dla 4-5 osobowego;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie wtedy pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

 Wnioski złożone po 31 października 2022  roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022r. wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można będzie składać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:

(32) 218-72-74

Comments are closed.