Świadczenia rodzinne

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę niepełnoletnią lub pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia lub do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jakie dochody uprawniają do zasiłku?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę , nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł.
Do ustalenia dochodu niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

48 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 64 zł w wieku od 6-18 lat i 68 zł w wieku 19-24 lata.

Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko, w terminie do ukończenia pierwszego roku życia dziecka.
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów – dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci,

Uwaga:
Osobie mającej zasądzone świadczenie alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w części nieskuteczna, przysługuje zaliczka alimentacyjna.

 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzicom w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,
 • rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo, w wysokości 100 zł na dziecko,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – który przysługuje:
 • w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej) – w wysokości 50 zł miesięcznie albo
 • w związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90 zł miesięcznie.

Wniosek można pobrać tutaj: zasiłek rodzinny

 

Comments are closed.