Świetlice środowiskowe

   Gminna Świetlica Środowiskowa w Wyrach i Gostyni są Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi Wsparcia Dziennego, funkcjonującą jako pion Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, realizującego postanowienia ustawy o „Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.

      Gminne Świetlice Środowiskowego w Gminie Wyry od początku założenia uczestniczą w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Śląskiego o nazwie „Tworzenie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i  Młodzieży’ oraz „Wsparcie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży”  Konkursy mają na celu wsparcie finansowe placówek na takie cele jak – dożywianiem, organizacja imprez, wydarzeń, wycieczek, zakup sprzętów i wyposażenia.

Comments are closed.