Wyry

 
Gminna Świetlica Środowiskowa w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
e-mail: swietlica@wyry.pl
tel.: 601-942-180
Godz. otwarcia:
* w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.

Zapisy:
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie Gminy Wyry. Świadczenia w formie prawa korzystania z usług świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka a także z urzędu na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę.
Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

Regulamin
 zobacz tutaj.
Kartę zgłoszenia dziecka pobierz tutaj.
Program świetlicy, m. in.:
– zorganizowanie czasu wolnego dzieci (np. gry, zabawy, oglądanie filmów i bajek, spacery i wycieczki);
– stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomocy w nauce (pomoc w systematycznym odrabianiu zdań domowych);
– rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień wychowanków (np. zajęcia plastyczne i muzyczne);
– kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych (np. nauka współpracy w grupie rówieśniczej);
– zapewnienie stałego posiłku (codzienne podwieczorki).
Ulotkę z zaproszeniem pobierz tutaj.
 
Lokalizacja: Wyry, ul. Ks. Bojdoła 3a (budynek za probostwem Parafii NSPJ w Wyrach)
Lokal o powierzchni 80 m2 w budynku wielofunkcyjnym położonym w centrum Wyr. Blisko budynku znajduje się plac zabaw, kościół, przychodnia zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, parking, poczta, bank, przedszkole oraz niedaleko Zespół Szkół w Wyrach. Pomieszczenia znajdują się w przyziemiu budynku i składają się z sali głównej oraz kuchni, a także dwóch ubikacji (w tym jedna jest wyposażona w kabinę natryskową). Na piętrze budynku znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach. Pomieszczenia są własnością Parafii Rzymsko Katolickiej w Wyrach i są nieodpłatnie udostępnione Gminie Wyry na podstawie umowy. Budynek posiada stały dostęp do Internetu.
Organizacja świetlicy:
W okresie od sierpnia do września 2009 r. wyremontowano lokal, przystosowując pomieszczenia do działalności świetlicy. Koszt remontu zrealizowano w kwocie 30.251 zł ze środków własnych Gminy Wyry. Natomiast koszt zakupu sprzętu i wyposażenia, prowadzenia zajęć dla dzieci, zakupu żywności oraz opłat eksploatacyjnych do końca 2009 r. został pokryty w kwocie 14.000 zł z dotacji Zarządu Województwa Śląskiego, na podstawie wygranego konkursu wniosków pt. „Tworzenie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży”.
Świetlica została doposażona w kwocie 10.085 zł przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach (np. zakup gier, zabawek, artykułów biurowych, zestawu komputerowego, sprzętu przeciw pożarowego). Kierownik świetlicy-wychowawca został zatrudniony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Łaziskach skierował do pomocy osobę na pracach społeczno-użytecznych oraz stażystkę w ramach przygotowania zawodowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także
o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Głównej 107, 43-175 Wyry. Zadanie wypełnia Gminna Świetlica Środowiskowa z siedzibą przy  ul. Pszczyńskiej 370, 43-176 Gostyń na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jej reprezentantem jest kierownik.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu e-mail: inspektorodo@wyry.pl .
 1. Administrator danych osobowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są w celu/celach:

a)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnej Świetlicy Środowiskowej

b)        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy i okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci przysługują następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

ü  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana oraz Dzieci szczególną sytuacją,
  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych bądź Dzieci, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
 5. Pani/Pana dane oraz dane Dzieci mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Comments are closed.