Członkowie Zespołu

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Przemysław Ryszka – starszy specjalista pracy socjalnej, przewodniczący

Magdalena Sierżant – starszy specjalista pracy socjalnej, zastępca przewodniczącego

Tomasz Rybok- specjalista pracy socjalnej, sekretarz zespołu

Krzysztof Czech – Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Renata Mecner – Gminne Przedszkole w Wyrach

Katarzyna Koryciak – NZOZ „Wyrmed”

Jolanta Mejer – Zespół Szkół Gostyń

Barbara Traczyk – NZOZ „Gosmed”

Jacek Romanowski – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Mikołowie

Agnieszka Sitko – Gminne Przedszkole w Gostyni

Joanna Fritz – Zespół Szkół w Wyrach

Monika DraczkaKnopik – „ZMIANA” Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki

Danuta Ścibisz – Maj – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Comments are closed.