O zespole

Zespół ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wyry powstał na mocy znowelizowanej w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Został powołany przez Wójta Gminy Wyry, a w jego skład wchodzą:

  • przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • przedstawiciele Zespołów Szkół Gminy Wyry,
  • przedstawiciel Policji,
  • przedstawiciel Służby Zdrowia,
  • przedstawiciel Straży Miejskiej,
  • przedstawiciele Zespołu Sądowej Służby Kuratorskiej.

Zespół realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ma na celu ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w ustawie oraz wszystkich osób zajmujących się działaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół ma jasno sprecyzowane zadania zawarte w ustawie, a mianowicie: jest to diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie czyli specjaliści działający w zespole są osobami w swoim miejscu pracy do rozpoznania przemocy oraz uruchomienia procedury zgodnie z swoimi kompetencjami. Jednym z zadań jest także podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku – czyli podjęcie po zdiagnozowaniu wszelkich dostępnych kroków aby przemoc w środowisku ustała i nie występowała w przyszłości. Kolejnym zadaniem jest działalność związana z informacją dotyczącą świadomości osób krzywdzonych gdzie mogą uzyskać jak najlepszą pomoc tak, aby osoby krzywdzone lub uwikłane w przemoc mogły z tej pomocy korzystać.

Do zadań Zespołu należy także inicjowanie działa związanych korekcyjno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.

Wszystkie zadania należące do Zespołu są zapisane w Programie i są jego elementami.

Jednym z działań Zespołu jest powołanie grup roboczych mających na celu pracę z indywidualnym przypadkiem wystąpienia przemocy w rodzinie. W skład grup mogą wchodzić przedstawiciele policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, kuratorzy  i inni specjaliści zajmujący się problemem przemocy. Do zadań grup roboczych należą: opracowanie i realizacja planu pomocy oraz monitorowanie sytuacji tych rodzin. Grupy robocze mają także za zadanie dokumentację podejmowanych działań wobec tych rodzin.

Comments are closed.