Ogłoszenie o naborze partnera do realizacji projektu systemowego na lata 2014-2015

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

na podstawie Art. 28a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

ogłasza >nabór partnera do realizacji projektu systemowego na lata 2014-2015

„Lepsza Przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja części zadań, które mają posłużyć realizacji głównego celu projektu, którym jest powrót do życia społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integrację społeczną mieszkańców dwóch miejscowości Gostyni i Wyr będących mieszkańcami Gminy Wyry

Grupa docelowa projektu: Grupa około 20 osób (kobiet i mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, które korzystają pośrednio lub bezpośrednio  z świadczeń pomocy społecznej na terenie Gminy Wyry oraz 5 mieszkańców ( kobiet i mężczyzn) Wyr i 5 mieszkańców Gostyni ( kobiet i mężczyzn) jako liderów społecznych

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2014 roku – 30 czerwca 2015 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu i zakresu partnerstwa wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) i kryteriami wyboru partnera (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) dostępne są na stronie internetowej www.wyry.pl  na stronie www.gopswyry.eu oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 43-175 Wyry ul. Dąbrowszczaków 107  w godz.7.30 do 15.30.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 09 maja 2013 roku, godz.9.30.

W przypadku wysyłki zgłoszenia, decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach.

 

Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.

 

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania z EFS.

 

Odwołania od wyników naboru można wnosić w formie pisemnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach w terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Odwołania rozpatrywane będą przez komisję powołaną w tym celu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach w terminie 30 dni od dnia wpływu odwołania. Z udziału w pracach w/w komisji wyłączone będą osoby, które zaangażowane były w ocenę przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów zgłoszeń. Wniesienie odwołania powoduje przesunięcie terminu na zawarcie umowy z partnerem wybranym w wyniku przeprowadzonego naboru, o czas niezbędny na rozpatrzenie odwołania. Informacje o złożeniu odwołania otrzymuje na piśmie wybrany partner.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania dokonany wybór zostaje uznany za nieważny, a          GOPS w Wyrach podejmuje decyzje o ponownym ogłoszeniu bądź nieogłoszeniu kolejnego naboru partnera.

Comments are closed.