„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

Rozpoczął się nabór wniosków gmin i powiatów w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

•    dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności;

•    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Gmina Wyry zamierza przystąpić do Programu ” Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2024, w związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrach  w terminie do 10  listopada 2023.

Ewentualną wolę skorzystania z oferowanego Programu można przesłać na adres e-mail gops@gopswyry.eu zgłosić osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach  ul. Główna 107 lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 218 72 43 w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania wniosku przez Gminę do dnia 16 listopada 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/opieka-wytchnieniowa/edycja-2024-1

Wyry, dnia 02.11.2023 r.

Comments are closed.