Świetlice środowiskowe uczestniczą w konkursie ” Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego’

Dnia 22 kwietnia Gmina Wyry złożyła wnioski konkursowe  o przyznanie dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju Lokalnych Systemów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013.  Łącznie Gmina Wyry stara się o przyznanie 40535,00 zł na takie cele jak;

-zakup sprzętu i wyposażenia świetlic

-koszty organizacji wyjazdów i spotkań dla dzieci

-koszty organizacji zajęć

-zakup materiałów do prowadzenia zajęć

-zakup żywności w celu przygotowania posiłków

Rozwiązanie konkursu ma nastąpić w miesiącu czerwcu 2013 r o wynikach będziemy informować po opublikowaniu wyników przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

Comments are closed.