Gostyń

DSC02578DSC02578DSC02578

Gminna Świetlica Środowiskowa w Gostyni
ul. Pszczyńska 370
43-176 Gostyń

mail: swietlicagostyn@gmail.com

tel: 32 21875 21

Godz. otwarcia:
* w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00,
* W dni wolne od nauki szkolnej – wakacje, ferie i przerwy świąteczne:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Zapisy: 
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie Gminy Wyry

Świadczenia w formie prawa korzystania z usług świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka a także z urzędu na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę.
Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. 

Regulamin zobacz tutaj.

Kartę zgłoszenia dziecka pobierz tutaj.

Program świetlicy, m. in.:
- zorganizowanie czasu wolnego dzieci (np. gry, zabawy, oglądanie filmów i bajek, spacery i wycieczki);
- stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomocy w nauce (pomoc w systematycznym odrabianiu zdań domowych);
- rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień wychowanków (np. zajęcia plastyczne i muzyczne);
- kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych (np. nauka współpracy w grupie rówieśniczej);
- zapewnienie stałego posiłku (codzienne podwieczorki).
Ulotkę informacyjną zobacz tutaj.

Lokalizacja: Gostyń , ul. Pszczyńska 370 (budynek starej poczty)
Lokal o powierzchni około 198 m2 składa się z 3 pomieszczeń korytarza i 2 ubikacji z czego pod działalność świetlicy przeznaczone będzie 120 m2 z tego 80 m2 sala  + pomieszczenie kuchenne  pozostała część to korytarz i pomieszczenie WC. Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym w 2009 r przeszły niewielki remont. W pozostałych pomieszczeniach znajdują się punkt terenowy pracowników socjalnych GOPS Wyry, punkt konsultantów GKRPA oraz Punkt Wspierania Rozwoju Kompetencji Społecznych i Zawodowych otwarty z środków EFS w ramach programu „Lepsza Przyszłość” Budynek jest własnością Gminy Wyry, pomieszczenia nieodpłatnie przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach. Budynek znajduje się w centrum miejscowości Gostyń w bliskim sąsiedztwie znajduje się Gminne Przedszkole, Biblioteka, Sklep, Poczta.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także
o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Głównej 107, 43-175 Wyry. Zadanie wypełnia Gminna Świetlica Środowiskowa z siedzibą przy  ul. Pszczyńskiej 370, 43-176 Gostyń na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jej reprezentantem jest kierownik.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu e-mail: inspektorodo@wyry.pl .
 1. Administrator danych osobowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są w celu/celach:

a)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnej Świetlicy Środowiskowej

b)        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy i okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci przysługują następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

ü  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ü  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ü  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

ü  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ü  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

üosoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

üprzetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

üAdministrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

üosoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

üprzetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

üprzetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

üzaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana oraz Dzieci szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

üprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych bądź Dzieci, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
 5. Pani/Pana dane oraz dane Dzieci mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Comments are closed.