Zaproszenie do składania ofert – Schroniska

zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NR        GOPS.8125.1827.2022

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry

Odbiorca usług – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach ul. Główna 107 , 43-175 Wyry

Tel. (32) 323 02 38

faks (32) 323 02 38

Adres e-mail gops@gopswyry.eu

II. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1710); Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla 2  bezdomnych osób w postaci schroniska dla bezdomnych.

1. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej lub potrzebującej w schronisku dla bezdomnych odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez GOPS Wyry, skierowanie jest w formie pisemnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie świadczenia usługi w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Po przyjęciu do schroniska Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy do załatwienia sprawy, przeprowadza wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją i przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach celem wydania decyzji. Postępowania jest zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Decyzja zawiera : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usługi ze wskazaniem szczegółowego zakresu, okres trwania usługi, odpłatność ze strony osoby skierowanej 

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896), prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy, zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej, współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrach w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych, pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki skierowanej osoby – z podaniem przyczyny, w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.

3. Liczba osób wymagających schronienia ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wyry, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia w trakcie realizowania umowy.

4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, z wyłączeniem miesiąca grudnia za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie, po wykonaniu usługi – w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku do GOPS.

a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/rachunku z imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;

b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.

8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

   – wymagania niezbędne : w postępowaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym    i wpisane są do rejestru placówek  udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

8.1. Warunki i zakres realizacji :

  1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia,
  2. Stawkę dzienną należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1),
  3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

8.2. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w treści umowy (załącznik nr 3).

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena – za pobyt jednej osoby za 1 dzień.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najniższą ceną od osoby za 1 dzień pobytu.

1.Sposób przygotowania oferty :

  – wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty.

2.Wymagane dokumenty :

  – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu (m. in. wydruk z CEIDG);

  – dokument zawierający upoważnienie do reprezentowania podmiotu w zakresie złożenia oferty oraz zawarcia w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Wyry– dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  podstawę działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do ich reprezentowania.

3. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

        a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : gops@gopswyry.eu

     b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107 ,43-175 Wyry z dopiskiem „Świadczenie usług w zakresie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wyry

Oferty należy składać do 31.12.2022 r. do godz. 12;00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko: Tomasz Rybok

Tel. 32  323 02 38; e‐mail: gops@gopswyry.eu

Comments are closed.