ZAPYTANIE OFERTOWE – noclegownia – 2023

Wyry, dnia 13.02.2023 r.

Nr GOPS……………………

ZAPYTANIE OFERTOWE – NOCLEGOWNIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wyry, z siedzibą: ul. Główna 133; 43-175 Wyry,

NIP 513-006-01-09,

reprezentowana przez:

Panią Annę Łożańską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja dwóch miejsc w noclegowni, a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) z terenu Gminy Wyry.

3.2.  Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

a) zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,

b) umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju,

c) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,

d) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

3.3  Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach.

3.4. Z wybranym oferentem Gmina Wyry podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

5. Kryteria oceny oferty: cena – 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za miesiąc rezerwacji miejsca w noclegowni oraz za dzień usługi (noclegu danej osoby w noclegowni) tzn. za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Istotne warunki zamówienia:

Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

6.1 Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo  Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu noclegowni: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

6.2 Wymagane dokumenty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c)  w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e) odpis statutu

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty

Wypełniony formularz „Oferta” (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) należy złożyć do dnia 27 lutego 2023 r., do godz. 14:00 drogą pocztową, elektroniczną (gops@gopswyry.eu) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 Wyry w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług schronienia w noclegowni 2023 r,.” Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty .

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za rezerwację 1 miejsca w noclegowni oraz w przypadku konieczności umieszczenia w noclegowni osoby o której mowa w ust 3.1 niniejszego zapytania ofertowego za faktycznie udzieloną pomoc (ilości faktycznych noclegów danej osoby w noclegowni) przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego

a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

b) zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

b) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami

Tomasz Rybok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w WYRACH, 43-175 Wyry, ul. Główna 107, tel. 32-323-02-38

Comments are closed.