ZAPYTANIE OFERTOWE – ogrzewalnia – 2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Nr GOPS.420.4.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w 2023 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Wyry, z siedzibą: ul. Główna 133; 43-175 Wyry,

NIP 513-006-01-09,

reprezentowana przez:

Panią Annę Łożańską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w postaci: ogrzewalni.

 1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry
  (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 2. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Wyry.

   2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie   
   skierowania do ogrzewalni .

3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do  zapewnienia osobom o których mowa: w pkt.1, następującego zakresu usług:
– tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

4. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi w ogrzewalni będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wyry.

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS Wyry.

7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego wsparcia.

8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej z ogrzewalni.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

IV. Termin realizacji zamówienia:

od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.
  1. Wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018r. poz. 896 ze zm.)

VI. Warunki i zakres realizacji:

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia usługi w postaci ogrzewalni.
 2. Stawkę godzinową/dobową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 2).
 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
 4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 1).

VII. Kryterium oceny ofert.

 1. Najniższa cena za 1 dzień usługi dla jednej osoby zaoferowana przez oferenta,
 2. Dogodne umiejscowienie ogrzewalni (odległość od siedziby zamawiającego),

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 2 – wzór oferty oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków wg Załącznika nr 3.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący
  o podstawie działalności podmiotu (aktualny),
 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu stanowiący o podstawie działalności tego podmiotu,
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
 5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
  -upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
  -zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrach,
  -upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń  
   w tym zakresie.

 6. Odpis statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

 1. Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 28 września 2023 r., do godz. 14:00 drogą pocztową, elektroniczną (gops@gopswyry.eu) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 Wyry w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług schronienia w ogrzewalni 2023 r,.” Liczy się data wpływu do Ośrodka. 

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Łożańska – kierownik GOPS

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 3. Projekt umowy.

Comments are closed.