Bezpłatne porady prawne w Gminie Wyry

Porady udzielane są w lokalu biurowym w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdy miesiąca w:

poniedziałek od 14,00 d0 18,00

wtorek od 9,00 do 13,00

środa od 14,00 do 18,00

czwartek od 9,00 do 13,00

piątek od 9,00 do 13,00

Pomoc prawna przysługuje:

 • osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnejzostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat,
 • osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • kobietom w ciąży.

 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z pomocy tj.:

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • ważna Karta Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dowód tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat,
 • oświadczenie, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • dokument potwierdzający ciążę (np. zaświadczenie lekarza stwierdzające ciążę lub też karta przebiegu ciąży).

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Zawiadomienie o sporządzeniu sprawozdania finansowego lub oświadczeniu majątkowym, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni życie w zakresie:

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do działalności urządzenia,
 • cały świat,
 • sprawne karnych,
 • sprawować,
 • ubezpieczeniowy,
 • sprawować rodzinnych,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dzieci, w przypadku osób, które są w ciąży).
 • prawa podatkowe z tytułu spraw związanych z prowadzeniem działalności,

Pomoc prawna nie pokoju  spraw :

 • podatkowych związane z prowadzeniem działalności,
 • z szerokim kręgiem, dewizowego i handlowego,
 • z zrządzeniem tej działalności.

Comments are closed.