Informacja dotycząca świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, gdzie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny oraz osoby pobierające zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny są zobowiązane do poinformowania tutejszego Ośrodka o każdej zmianie dochodowej rodziny. Każda zmiana pracy lub podjęcie nowego zatrudnienia jest podstawą do ponownego przeliczenia dochodu rodziny w celu weryfikacji, czy dane świadczenie nadal przysługuje. W związku z licznymi przypadkami nienależnie pobranych świadczeń na terenie Gminy Wyry, Ośrodek informuje, że wobec każdej osoby, która nie zgłosiła zmiany sytuacji dochodowej zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które kończy się zwrotem wypłaconych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie w/w świadczeń należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące członków rodziny.

Comments are closed.