Prace społecznie użyteczne w Gminie Wyry

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 Na prace społecznie użyteczne może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i jednocześnie korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej może też uczestniczyć w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

 Prace społecznie użyteczne wykonywane są w wymiarze 40 h miesięcznie, praca nie może przekroczyć czasu 10 h tygodniowo

 Osoby korzystając z prac społecznie użytecznych, mogą zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Otrzymują także świadczenie w określonej wysokości, która podlega waloryzacji

Osoba wykonywująca prace społecznie użyteczne nadal posiada status osoby bezrobotnej.

W chwili obecnej w Gminie Wyry zatrudnionych jest 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Jedna osoba w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , jedna osoba w Domu Kultury oraz cztery w Gminie Wyry.

Comments are closed.